Regulamin Imprezy

Regulamin Konferencji „Targi -Festiwal Piwowarów Domowych”11czerwca 2022

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konferencji “Targi -Festiwal Piwowarów Domowych”, która odbędzie sięw dniu 11czerwca 2022 roku w centrum wystawienniczym EXPO  XXI  Warszawamieszczącym sięprzy  ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222Warszawa.
 2. Organizatorem konferencji jest PSPD Sp. z o.o. zwana dalej „Organizatorem” z siedzibą w Warszawie ul. Czerniakowska 126a/4, 00-454 Warszawa.
 3. PełnomocnikiemKonferencji jest Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowychzwane dalej „Pełnomocnikiem”z siedzibą w Warszawie ul. Czerniakowska 126a/4, 00-454Warszawa.
 4. Organizator upoważnił Pełnomocnikado działania w imieniu i na rzecz Organizatora w sprawach związanych z organizacją wydarzenia opisanego w punkcie 1.
 5. Konferencja, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora
 6. Konferencja przewiduje następujące roleuczestnictwa:
  a.Wystawcy
  b.Uczestnika
  c.Partnera
 7. Wystawcą mogą być osoby zaproszone przez Organizatora.
 8. Partnerem mogą być osoby lub firmy zaproszone przez Organizatora.
 9. Uczestnikami Konferencji mogą być piwowarzy domowi, osoby interesujące siętematyką piwowarstwa domowego, osoby związane z branżą piwowarską, którzy w dalszej części Regulaminu zwani są Uczestnikami.
 10. Celem Konferencji jest promocja piwowarstwa domowego poprzez upowszechnianie sposobów wytwarzania piwa w warunkach domowych, prezentowanie surowców piwowarskich, wymiana doświadczeń oraz receptur.
 11. W ramach Konferencji mogą odbywać się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne, wystawa przedsiębiorstw z branż surowców i sprzętów piwowarskich z głównym nastawieniem na piwowarstwo domowe oraz bezpłatne degustacje piwa domowego mającego na celu wymianędoświadczeń. Dokładny plan Konferencji dostępny jestwSerwisie Internetowym Konferencji.
 12. Udział w konferencji jest płatny. Bilety są dostępne na stronie Organizatora.
 13. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Konferencji będą przebywać na Terenie Konferencji. Każda osoba przebywająca na Terenie Konferencji jest obowiązana stosować się do postanowień Regulaminu.
 14. Teren Konferencji oznacza wygrodzony teren, na którym przeprowadzana jest Konferencja lub inne miejsce, na które Konferencja może zostać przeniesiona z ważnych powodów i które podane zostanie do publicznej wiadomości.
 15. Ilekroć w Regulaminie używane będzie słowo bilet będzie miało zastosowanie poniższe znaczenie:„Bilet” oznacza oryginalną, indywidualną zgodę wejścia na Teren Konferencji. Bilet przy pierwszym wejściu zostanie odznaczony w systemie elektronicznym, co pozwoli określić, że bilet został wykorzystany w celu wejścia na Teren Konferencji oraz uniemożliwi innej osobie trzeciej jego ponowne.
 16. Wszelkie szczegóły Konferencji, Regulaminy i inne ważne informacje będą publikowane w Serwisie Internetowym Konferencji znajdującym się pod adresem https://fpd.pspd.org.pl.

§2.Zasady organizacyjne i porządkowe Konferencji

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:a.Służby Porządkowe i Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;b.Udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
 2. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Konferencji zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych.
 3. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Konferencja przeznaczona jest wyłącznie dla osóbpełnoletnich.
 4. Na Terenie Konferencji przewidziane jest rozmieszczenie punktów gastronomicznych w wydzielonych strefach gastronomicznych
 5. Teren Konferencji będzie nadzorowany i kontrolowany przez pracowników Służby Porządkowej i Informacyjnej w celu zapobieżenia wniesienia broni i innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych oraz środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 6. Wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Konferencji zobowiązane są do posiadania przy sobie ważnego biletu oraz dowodu tożsamości.
 7. Zabronione jest wprowadzanie psów i innych zwierząt na Teren Konferencji oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Konferencji.
 8. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, które Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Konferencji  lub  Policji.  Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Konferencji materiały, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, mogą posłużyć jako materiały promocyjne Konferencji.
 9. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  a.Sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestnictwa w Konferencji, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień –odmówienia wstępu na Teren Konferencji lub wezwania ich do opuszczenia Konferencji;
  b.Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  c.Przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty zabronione, o których mowa regulaminie,
  d.Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającymporządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń -wezwania ich do opuszczenia Konferencji;
  e.Ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych
 10. 1.Służby Porządkowe i Informacyjne są zobowiązane usunąć z Terenu Konferencji osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem
  2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
  a. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  b. materiałów wybuchowych,
  Regulamin Konferencji –Festiwal Piwowarów Domowych –11 czerwca 2022.
  c. wyrobów pirotechnicznych,
  d. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  e. napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
  f. żywności,
  g. parasolek,
  h. selfie sticków,
  i. dronów
  j. wskaźników laserowych
  k. środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 11. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Konferencji członek Służb Porządkowych i Informacyjnych dokonuje przez: a.Sprawdzenieczy osoba ta posiada ważny bilet, zaproszenie, identyfikator, b.Porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.
 12. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Konferencji jest zabronione, członek Służb Porządkowych i Informacyjnych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów lub usuwa ją z Terenu Konferencji
 13. Osobom, którym -zgodnie z Regulaminem lub Ustawą –odmówiono wstępu na Konferencje lub przebywania na niej nie przysługuje prawo zwrotu należności za bilet, ani inne roszczenia.
 14. Organizator nie prowadzi punktu depozytowego.
 15. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 16. Organizator może zweryfikować ważność szczepienia przeciwko COVID-19 u uczestnika konferencji.
 17. Szczegółowy plan Konferencji dostępny jest w Serwisie Internetowym Konferencji.

§3. Rejestracja uczestnictwa w Konferencjioraz wstęp na Konferencję

 1. W celuwzięcia udziału w Konferencji Uczestnik ma obowiązek dokonania rejestracji oraz terminowego uiszczenia opłaty w wysokości wskazanej w Serwisie Internetowym Konferencji,  co  spowoduje  wydanie  ważnego  Biletu  na  Konferencję.System Internetowy Konferencji jest dostępny: https://www.ebilet.pl/biznes/targi/festiwal-piwowarow-domowych/
 2. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:a.Zgłoszenie  uczestnictwa  w  Konferencji  poprzez  wypełnienie  formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie Internetowym Konferencji b.Uiszczenie opłatyw wysokości i terminie podanymprzez Organizatora.c.Posiadanie  ważnego  Biletu  oraz  dokument  tożsamości  umożliwiającej identyfikacjęd.Uczestnicy  powołujący  się  dodatkowo  na  zniżkę  dla  członków  Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych powinni mieć także ważną legitymację członkowską do okazania.
 3. Termin nadsyłania zgłoszeńuczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem Serwisu Internetowego Konferencji upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracjapo tym terminie będzie możliwa za zgodą Organizatora, w miarę dostępności miejsc.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji.
 5. Wysłanie  zgłoszenia  rejestracyjnego   zamieszczonego   na   stronie   internetowej Konferencji  oznacza  akceptację  postanowień  niniejszego  Regulaminu,  a  także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 6. Wstęp na Teren Konferencji przysługujewyłącznie osobie posiadającej Bilet, który przy pierwszym  wejściu  na  Teren  Konferencji  zostanie  odznaczony  w  systemie elektronicznym, co pozwoli określić, że Bilet został wykorzystany w celu wejścia na Teren Konferencji oraz uniemożliwi innej osobie trzeciej jego ponowne wykorzystanie.
  Regulamin Konferencji –Festiwal Piwowarów Domowych –11 czerwca 2022. Każdy z uczestników Konferencji zobowiązany jest zachowaćBiletprzez cały czas przebywania na Terenie Konferencji.
 7. Organizator może odmówić wstępu na Konferencję oraz przebywania na niej osobom:
  a.nie posiadającym Biletu,
  b.znajdującym  się  pod  widocznym  wpływem  alkoholu,  środków  odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających substancji,
  c.posiadającym  broń  lub inne  przedmioty,  materiały,  wyroby,  napoje,  środki  lub substancje zabronione,
  d.zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, niekulturalnie lub w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa czy porządku Konferencji,
  e.nieposiadającym dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu)
  f.których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację
 8. Wstęp na Teren Konferencji może uzyskać wyłącznie osoba, która w dniu imprezy ma ukończone 18 lat.

§4. Zgłoszenie uczestnika w roli Wystawcy lub Partnera

 1. Uczestnik  w  roli Wystawcy  lub  Partnera  po  zgłoszeniu  chęci wygłoszenia  własnej prezentacji podczas sesji dydaktycznej musi zostać uprzednio zakwalifikowany przez Organizatora.
 2. Zgłoszeni Wystawcy  lub  Partnerzy  chcący  dzielić  sięwiedzą  i  własnymi doświadczeniami propagującymi sposoby wytwarzania piwa w domu mogą robić to przy stoisku zapewnionym przez Organizatora na Terenie Konferencji.
 3. Stoisko może być dowolnie zaaranżowane przez Wystawcę lub Partnera.
 4. Wygłaszane tezy i poglądy są poglądami wygłaszającego je Wystawcy lub Partnera i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich formę ani treść merytoryczną.
 5. Nie można wygłaszać tez i poglądów nawołujących do nienawiści lub dyskryminacji jakichkolwiek  osób  na  tle  rasowym,  kulturowym,  etnicznym,  wyznaniowym, światopoglądowym  lub  ze  względu  na  płeć.  Ponadto  niedopuszczalne   jest propagowanie ideologii i symboliki związanej z ustrojami totalitarnymi.
 6. Szczegółowe  przepisy  dotyczące  Wystawców  lub  Partnerów  są  dostępne  wraz  z formularzem  rejestracyjnym  na  Konferencję  przesyłanym  zakwalifikowanym wystawcom. Brak akceptacji przepisów szczegółowych spowoduje odmowę udziału w Konferencji w roli Wystawcy lub Partnera.

§5. Opłaty

 1. Informacja na temat wysokości opłat za uczestnictwo w Konferencji jest zamieszczona na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.
 2. Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić w sposób wskazany przez Organizatora. Informacje  wymaganych  opłatach  znajdują  się  również  na  stronie  Serwisu Internetowego Konferencji.
 3. Brak  uregulowania  należności  za  udział  w  Konferencji  w  terminie  podanym  przez Organizatora  na stronie Serwisu Internetowego Konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
 4. Koszt  udziału  w  Konferencji,  pobytu  i  przejazdu  Uczestnik  pokrywa  we  własnym zakresie.
 5. Koszt udziału w Konferencji, pobytu, wyżywienia i diety dojazdowej Wystawcy
  pokrywa Organizator.

§6. Rezygnacja z udziału w Konferencji i zmiana danych Uczestnika

 1. Nie dopuszcza się z rezygnacji z Konferencji po dokonaniu rejestracji i wykupieniu Biletu.

  2. W przypadkach szczególnych Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozstrzygnięcia sprawy i może udzielić zgody na rezygnację z udziału w Konferencji.

  Prośby można kierować na adres mailowy fpd@pspd.org.pl.

  3. Dopuszcza się jednokrotną zmianę danych osobowych Uczestnika na wykupionym Bilecie. Zmiana możliwa jest wyłącznie w przypadku biletów zakupionych po cenie regularnej (bez zniżek).

§7. Reklamacje

 1. Wszelkie  reklamacje  Uczestników  Konferencji  wobec  Organizatora  powinny  być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres biura Zarządu Organizatora:
  PSPD sp. zo.o.
  ul. Czerniakowska 126a / lok.
  400-454 Warszawa
 2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji.
 3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§8. Dane osobowe

 1. Administratorem   danych   osobowych   w   rozumieniu   ustawy   o   ochronie   danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) jest Organizator.
 2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu  i zakresie niezbędnym do poprawnego wykonania usług.
 3. Uczestnik ma w każdej chwili prawo do wglądu do swoich danych osobowych i może zażądać ich usunięcia lub poprawienia.

§9. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
 2. Wszelkie  spory  mogące  wyniknąć  z  tytułu  uczestnictwa  w  Konferencji  będą rozstrzygane  przez  sąd  właściwy  dla  siedziby  Organizatora,  chyba  że  przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
 3. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz.504).
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 6. Uczestnicy  ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia  zarówno  na  terenie  obiektów,  w  których  prowadzone  są  jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.
 8. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia na stronie Serwisu Internetowego Konferencji. Przy czym w odniesieniu  do  usług  będących   w   toku,   zastosowanie   ma   wersja   regulaminu obowiązująca w chwili składania rezerwacji przez Uczestnika.
 9. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.